Regulamin


Regulamin sklepu internetowego rehasprzet.pl

§ 1. Definicje

1. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy działający pod adresem https://www.rehasprzet.pl/ będący własnością Firmy Usługowo-Handlowej Mikołajczyk Dariusz NIP: 1990118059, REGON: 368235672, za pomocą którego Klient może dokonać Zamówienia na dostawę Produktów;

2. Produkt – wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu;

3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą Usługowo-Handlową Mikołajczyk Dariusz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego https://www.rehasprzet.pl/;

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://www.rehasprzet.pl/;

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji Zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.Regulamin dostępny jest na stronie https://rehasprzet.pl/regulamin, Klient może w każdej chwili go zobaczyć

3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu rehasprzet.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący sklep internetowy pod domeną rehasprzet.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

§ 3. Wymagania techniczne

1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych takich jak posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki internetowej, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail).

§ 4. Zasady korzystania ze sklepu

1. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” pod prawidłowo wypełnionym formularzem Zamówienia. Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, po kliknięciu przycisku ” Kupuję i płacę ” na stronie pojawi się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku ” Kupuję i płacę „.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

5. Cena Produktu na stronie Sklepu wskazana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. 

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. 

7. Klient może składać reklamacje związane ze założeniem Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rehasprzet@gmail.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz zostanie udzielona odpowiedz co do decyzji Sprzedawcy na podany przez Klienta adres e-mail. 

§ 5. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową rehasprzet.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, całkowitej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

 3. Po wykonaniu zakupu i dokonaniu płatności dowód sprzedaży Faktura imienna jest wysyłana na adres e-mail klienta.

§ 6. Metody płatności i dostawy

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa może zostać zrealizowana w wielu różnych paczkach wysyłanych w różnych odstępach czasu. Czas dostawy towaru podawany w opisie produktu jest orientacyjny, opóźnienie w terminie dostawy nie stanowi podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych względem sklepu.

 2. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę.

 3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 4. Przesyłki dostarczane przesyłką kurierską – paletową, kurier dostarcza do pierwszej bariery architektonicznej. Kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do lokalu.

 5. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 6. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia:
  1. przelewem bankowym

  2. płatnością w systemie T-pay

  3. płatnością za pobraniem która jest dostępna przy odbiorze osobistym produktów

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Przysługuje państwu prawo odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego pod domeną rehasprzet.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w art. 3 ust. 1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego pod domeną rehasprzet.pl nie jest możliwe w następujących przypadkach:

  1. jeżeli zgodnie z art. 38 pkt. 3) ustawy o prawach konsumenta przedmiotem sprzedaży jest  rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;

  2. jeżeli zgodnie z art. 38 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta przedmiotem sprzedaży jest  rzecz dostarczana w opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. jeżeli zgodnie z art. 96 ust 7. ustawy prawo farmaceutyczne przedmiotem świadczenia jest wyrób medyczny;

 3. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep (Firma Usługowo-Handlowa Mikołajczyk Dariusz, Zdzieszowicka 3a, 47-330 Krępna, rehasprzet@gmail.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego jako załącznik nr. 1 do regulaminu.

 4. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego pod domeną rehasprzet.pl  zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności oprócz kosztu odesłania zakupionych przedmiotów, który pokrywa kupujący w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia zwracanych towarów na adres firmy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Firma Usługowo-Handlowa Mikołajczyk Dariusz, Zdzieszowicka 3a, 47-330 Krępna, Polska, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący w związku z odstąpieniem od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sklep rehasprzet.pl zgodził się je ponieść.

§ 8. Reklamacje

1. Firma Usługowo-Handlowa Mikołajczyk Dariusz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: rehasprzet@gmail.com lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres Firma Usługowo-Handlowa Mikołajczyk Dariusz, Zdzieszowicka 3a, 47-330 Krępna

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

§ 9. Korzystanie z utworów, zdjęć, tekstów znajdujących się na rehasprzet.pl

1. Zakazuje się komercyjnego wykorzystania zdjęć, opisów, tekstów na blogu znajdujących się na stronie sklepu rehasprzet.pl, będących własnością Firmy Usługowo-Handlowej Mikołajczyk Dariusz.

2. Zgodę na wykorzystanie komercyjne materiałów znajdujących się na stronie rehasprzet.pl, będących własnością Firmy Usługowo-Handlowej Mikołajczyk Dariusz, można uzyskać po udzieleniu odpowiedniej zgody przez Firmę Usługowo-Handlową Mikołajczyk Dariusz.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu rehasprzet.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firma Usługowo-Handlowa Mikołajczyk Dariusz a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Firma Usługowo-Handlowa Mikołajczyk Dariusz, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firma Usługowo-Handlowa Mikołajczyk Dariusz

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Paczkę zwrotną wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy proszę odesłać do:

Firma Usługowo-Handlowa Mikołajczyk Dariusz

Zdzieszowicka 3a

47-330 Krępna

Załącznik nr. 1 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: …………………………

DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ……………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………

ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

TELEFON: …………………………………………….

EMAIL: …………………………………………………….

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

Nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NAZWA TOWARU ……………………………………………………………………………………………………………………………….

ILOŚĆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CENA BRUTTO ………………………………………………………………………………………………………………………………….

PRZYCZYNA ZWROTU ………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi Klienta: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

………………………………………………………………………… (czytelny podpis Klienta)